Pomagamy w ubieganiu się o gwarancje ubezpieczeniowe dla firm.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest pisemnym zobowiązaniem zakładu ubezpieczeń do zapłaty na rzecz beneficjenta (podmiotowi na rzecz którego gwarancja została wystawiona) określonej kwoty, w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy (dłużnika) z zobowiązania objętego gwarancją. Ubezpieczyciel pobiera z tego tytułu określoną składkę.

W ramach swoich usług proponujemy Państwu możliwość skorzystania z: