Pomagamy w ubieganiu się o uzyskanie leasingu:

Operacyjnego (leasing usługowy) – polegającego na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji.

Finansowego (leasing kapitałowy) – polegającego na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

Zwrotnego – występującego w sytuacji, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki.

Konsumenckiego – zwanego też prywatnym - przeznaczonego dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Mogą Państwo uzyskać leasing na:

Środki transportu:


Maszyny i urządzenia:


Sprzęt medyczny: